ข้อมูลพื้นฐาน

examples of abstract apa

เทศบาลเมืองบ้านสวน

         เป็นเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีhomeworkmarket.com login  โดยมีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรีในปัจจุบัน เมืองบ้านสวน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

        เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ
  • ตำบลบ้านสวน ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย
               หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก
               หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม
               หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน
               หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก
               หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม
               หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน
               หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา
               หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย
               หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง2820
               หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่
  • ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ 1 และ หมู่ 3) ประกอบด้วย
               หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า
               หมู่ที่ 3 บ้านหนองปีกนก
  • ตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ 1 และหมู่ 4) ประกอบด้วย
               หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน
               หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด
รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19.50 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

         เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของ อำเภอเมืองชลบุรี คือ ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองรี (บางส่วน) และ ตำบลหนองข้างคอก (บางส่วน)
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบางทราย และตำบลนาป่า อำเภอเมือง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเสม็ด และตำบลห้วยกะปิ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองรี และตำบลหนองข้างคอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออก ของ อ่าวไทย

ลักษณะภูมิอากาศ

        สภาพภูมิอากาศเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื่น และฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาวนั้น จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.7- 29.9 องศาเซลเซียส

ประชากร

        ประชากรชาวบ้านสวนมีทั้งสิ้น 67,566 คน จากทั้งหมด 29,483 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการค้ามีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 45 รับราชการ ร้อยละ 15 อุตสาหกรรม ร้อยละ 11 อาชีพรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 29 สำหรับในเขตชานเมือง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างบางส่วนจำนวนประชากร

สถานศึกษา

        สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวนหลายแห่ง และบางแห่งก็เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก โดยแบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้
          – โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
          – โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
          – โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
          – โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
          – โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
          – โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
         – วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.
  • สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง คือ
          – ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์
  • ภาคเอกชนสังกัด สช. 9 แห่ง ได้แก่
         – โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
         – โรงเรียนเมืองธารทิพย์พิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
         – โรงเรียนเพชรวิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
         – โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
         – โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
         – โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
         – โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.
         – โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.
         – โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

สาธารณสุข

          ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีหน่วยงานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 22 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ด้านกายภาพ

         เทศบาลเมืองบ้านสวน เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านสวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบล  บ้านสวน” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ต่อมาการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสวนมีความเจริญเติบโตมากขึ้น อีกทั้งมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเร่งดำเนินการ  ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประกาศในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลเมืองบ้านสวน” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความเจริญเติบโตอย่างมาก

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

         เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร     เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านสวน  ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก  หมู่ที่ 2  บ้านหนองตาท้วม  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก   หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน  หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9  บ้านบ่อบุญทอง หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่ ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ที่1และหมู่ที่3) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1  บ้านหนองไข่เน่า      หมู่ที่ 3  บ้านหนองปีกนก และตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น19.50 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองบ้านสวนมีชุมชน จำนวน 45 ชุมชน ประกอบด้วย

1.  ชุมชนบ้านหนองตะโก

2.  ชุมชนบ้านหนองตาท้วม

3.  ชุมชนบ้านสวนสามัคคี

4.  ชุมชนบ้านห้วยทวน

5.  ชุมชนบ้านสวนอุดม

6.  ชุมชนคลองยี่รัด

7.  ชุมชนเพชรบ้านสวน

8.  ชุมชนบ้านสวนพัฒนา

9.  ชมชนหมู่ 5  บ้านสวน

10. ชุมชนตลาดบ้านสวน

11. ชุมชนเมรี่

12. ชุมชนเมืองทอง

13. ชุมชนบ้านหนองแหน

14. ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า

15. ชุมชนบ้านเขามยุรา

16. ชุมชนบ้านเขาน้อย

17. ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง

18. ชุมชนบ้านพักตำรวจ

19. ชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจฯ

20. ชุมชนพยัคฆ์น้อย

21. ชุมชนพันสอง

22. ชุมชนนวมินทร์

23. ชุมชนมรกตใต้

24. ชุมชนบางแสน

25. ชุมชนราชันย์สามัคคี

26. ชุมชนดงตาล

27. ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี

28. ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง

29. ชุมชนบ้านศาลาคู่

30. ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี

31. ชุมชนโชคนำชัย

32. ชุมชนอยู่สบาย

33. ชุมชนเนินยายวาส

34. ชุมชนสุขนิมิตต์

35. ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต

36. ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน

37. ชุมชนบ้านสวนสวัสดี

38. ชุมชน แพร เพชร แก้ว

39. ชุมชนหนองบัวขาว

40. ชุมชนบ้านสวนแก้ว

41. ชุมชนบ้านสวนสุขใจ

42. ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม

43. ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก

44. ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา

45. ชุมชนสงวนวงษ์