จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน