จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่พิมพาภรณ์ 2