จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่บ้านวราทรัพย์ 2