จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน