จ้างเหมาปรับปรุงประดับตกแต่งโคมไฟประดับชนิดผ้า ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน