จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 2คัน