จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง