นโยบายและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านสวน
“เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข”
Happy Home Town

 

พันธกิจ
พันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป้นประชากรที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน