ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน