ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน