ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 52 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมือง ...
อ่านเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ     จ้างจัดทำวารสาร ที่นี่....บ้านสวน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...