ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560               

ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนดังกล่าวแล้ว  นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรค 4 จึงขอรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ  ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

                                                                                                                                                                                                           (นายโอภาส  คุณากรธำรง)

                                                                                                                                                                                                     ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน