ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ……………………………………                    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม      พ.ศ. 2560 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน  เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560                ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน    เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนดังกล่าวแล้ว น ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ……………………………………  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม