ประวัติการจัดตั้งองค์กร

ประวัติเทศบาลเมืองบ้านสวน

           เทศบาลเมืองบ้านสวน เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านสวน ด้านทิศเหนือติดต่อกับตำบลบางทรายและตำบลบ้านโขด ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองรีและตำบลหนองข้างคอก ด้านทิศใต้ติดต่อกับตำบลห้วยกะปิและตำบลเสม็ด ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับฝั่งทะเลและตำบลบางปลาสร้อย พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสภาพที่ดินเป็นดินปนทราย เหมาะแก่การทำนา ปลูกไม้นืนต้นและปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในทางการค้าขายและรับจ้างประมาณ 60% ทำสวนทำนาประมาณ 40% สถานที่ราชการที่สำคัญในเขตสุขาภิบาล ได้แก่ โรงเรียนพลตำรวจภูธร 3 ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย กองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และจังหวัดทหารบกชลบุรี

          ชุมนุมการค้า คือ ที่บริเวณสีแยกบ้านบึง และสองฝั่งถนนของสายชลบุรี-บ้านบึงซึ่งขณะนี้ได้มีการเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีร้านค้าและโรงแรมอุตสาหกรรมได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นอันมากจำนวนราษฏรในเขตสุขาภิบาล เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2515 มี 24,323 คน จำนวนบ้าน 2,938 หลังคาเรือน มีร้านค้าประเภทต่างๆ 152 ร้านค้า โรงมหรสพ 1 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอัดมันเส้น จำนวน 122 โรง

          เทศบาลเมืองบ้านสวน ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบล  บ้านสวน” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ต่อมาการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสวนมีความเจริญเติบโตมากขึ้น อีกทั้งมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเร่งดำเนินการ  ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประกาศในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลเมืองบ้านสวน” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความเจริญเติบโตอย่างมาก

          เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร     เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านสวน  ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก  หมู่ที่ 2  บ้านหนองตาท้วม  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก   หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน  หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9  บ้านบ่อบุญทอง หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่ ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ที่1และหมู่ที่3) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1  บ้านหนองไข่เน่า      หมู่ที่ 3  บ้านหนองปีกนก และตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4  บ้านบ่อน้ำจืด รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19.50 ตารางกิโลเมตร  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมืองบ้านสวนได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความเจริญมากขึ้น ทำให้มีประชาชนเข้ารับบริการจากทางเทศบาลมีจำนวนสูงขึ้น เทศบาลจึงมีโครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ และเพื่อให้สะดวกแก่การเดินทางและเข้ารับบริการ เทศบาลจึงได้จัดกหาพื้นที่และจัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า “อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน” และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจาตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจในปัจุบัน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560