รางวัลและความสำเร็จ

 1. รางวัลผลงานยอดเยี่ยม งานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด้านบริหารจัดการระดับเขต วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ภูเขารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 2. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่น ระดับจังหวัดชลบุรี ปี 2554 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 3. โล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย(ถีบกระดานเลน) ประจำปี พ.ศ.2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
 4. ประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์พลาซ่า อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 5. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต ประเภทผู้นำชุมชน (รางวัลชัยนาทนเรนทร) ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 6 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเกาะช้างรีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 7. ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม   ของประชาชน ประจำปี 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 8. รางวัล “ประชาบดี” เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรประเภทที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2556 เข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชา ทินัดดามาตุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 9. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ    ประจำปี 2557 จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2
 10. โล่รางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์พลาซ่า อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 11. ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2557 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
 12. เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ)
 13. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องนนบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช.
 14. เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องนนบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช.