ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1132

1.การรับเรื่องราวร้องทุกข์

1.1 ศูนย์รับเรื่องรางร้องทุกข์ 1132 

        วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบทางระบบ call center ที่เทศบาลดำเนินการ

2.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่มในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

3.เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ใด้ใช้ช่องทางในการสอบถามข้อมูลร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ปัญหาและวิธีการแก้ไข ตลอดจนสามารถติดตามตรวจสอบประสานงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ระบบอัติโนมัติที่สื่อสารไปนั้น สามรถสร้างความพึงพอใจและอำนวยความสะดวกการบริการขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครับและเอกชน

        เป้าหมาย

1.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ใช้บริการ 24 ชั่วโมง ในการสอบถามข้อมูล ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ผ่านทางสายด่วน call center 1132