สถิติการเข้ารับบริการของประชาชน

ตารางสรุปร้องเรียน call center กองวิชาการ

ผู้มาติดต่อรับบริการสำนักคลัง

สถิติผู้มาติดต่อรับบริการ กองสวัสดิการสังคม

สถิติผู้มาติดต่อรับริการ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบ2561