สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐