สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐