สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘