สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘