สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘