สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙