สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙