สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘