สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน