โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน