โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน

         เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลบ้านสวนเป็นเทศบาลเมืองบ้านสวนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 การบริหารงานประกอบด้วยสภาเทศบาลมีสมาชิกเทศบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนและนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีอีกไม่เกิน 3 คน มีพนักงานเทศบาล รวม 517 คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 65 คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 5 คน ลูกจ้างประจำ 15 คน ลูกจ้างตามภารกิจ 175 คน และลูกจ้างทั่วไป 257 คน