ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Published by admin2 on