เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Published by admin2 on

ระกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

                                                                                                         จักรวาล ตั้งประกอบ

                                                                                                     (นายจักรวาล ตั้งประกอบ)

                                                                                                  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

                                                   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่             ชื่อโครงการ(บาท)                           งบประมาณโครงการ              คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ                                                                                                                                         จัดจ้าง(เดือน/ ปี)

 ๑.      จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย

           โดยวิธีฝังกลบ จำนวนวันละ ๘๐  ตัน               ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐                                    ๐๙/๒๕๖๐

           เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  จำนวน ๓๖๕ วัน