ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on