จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จํานวน ๒ วันๆ ละ ๔ คัน ณ จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Published by admin2 on