ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และสะพาน คสล. ซอยโปษยานนท์ ๓ (บ้านป้าแด๊ด) หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on