ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรงกระบอกสีน้ำเงิน มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมเจาะหูร้อยเชือก ๒ ข้างๆ ละ ๒ หู และก้นถัง ๕ รู จํานวน ๒๐๐ ใบ

Published by admin2 on