ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on