จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง

Published by admin2 on