ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานสําหรับรถกระเช้าไฟฟ้า (สีขาว) ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๘๔-๐๒๒๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๗-๐๐๐๒ งานบริหารฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on