จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on