ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ทำการองค์ต่าง ๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน

Published by admin4 on