ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin4 on