รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

Published by admin4 on