โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง(โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)