ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เข้าบัญชีของท่านตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป