ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 มี.ค.63 เวลา 10.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 3/2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ได้รับรู้ข่าวสาร มีการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกลุ่มแม่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี