ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน