ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามาถนำไปเป็นข้อมูลไปพิจารณาจัดทำแผนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมฯในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองตะโก , โดมอเนกประสงค์หมู่บ้านพิมพาภรณ์