ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน