ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.ค.63 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลชลบุรี (ส่วนขยาย) สำหรับรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น จำนวน 1 อาคาร , อาคารพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารโภชนศาสตร์และห้องประชุม 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร