ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

1 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ประเภทรางวัล “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน